Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

GOŚĆ

18 marzec 2016 o 08:07


dopuszcza się klasyfikowanie selektywnej zbiórki odpaów komunalnych w grupie 1501 (np. buteki pet często klasyfikowane są pod 15 01 02 zamiast 20 01 39)

F4odpowiedz

GOŚĆ

17 marzec 2016 o 16:36


Zasady klasyfikacji odpadów wskazuje katalog odpadów.Zazwyczaj odpady komunalne są klasyfikowane w obrębie grupy 20. Jednak w przypadku odpadów opakowaniowych rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) - dalej r.k.o. - zawiera odmienne objaśnienie, zgodnie z którym odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w podgrupie 20 01 (objaśnienie nr 3 do załącznika do r.k.o.). Klasyfikacja zmieszanych odpadów opakowaniowych - zarówno z instalacji, jak i komunalnych - jest prawidłowo dokonywana pod tym samym kodem.Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., wytwórców odpadów komunalnych nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a więc nie sporządzają karty przekazania odpadów (KPO). Przekazywanie odpadów opakowaniowych niebędących odpadami komunalnymi wymaga sporządzenia KPO.Rozróżnienie odpadów komunalnych powstających jako odpady z działalności gospodarczej (a w szczególności odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji) i odpadów komunalnych musi uwzględniać definicję odpadów komunalnych. Definicję taką zawiera art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o., zgodnie z którą przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarst...

F4odpowiedz

GOŚĆ

17 marzec 2016 o 16:36


a czy odpady 15 01 nie mogą być odpadami komunalnymi?

F4odpowiedz

GOŚĆ

29 marzec 2016 o 08:26


Witam,wykonujemy usługi oprózniania zbiorników bezodpływowych (szamb). Co kwartał składamy sprawozdania do gminy. Czy obowiązuje nas sprawozdanie z tego tytułu do marszałka?

F4odpowiedz

GOŚĆ

29 marzec 2016 o 12:05


z tytułu odbioru nieczystości - nie; ale gdy wytwarzacie jakies odpady związane z prowadzeniem biura/firmy lub zbieracie / przetwarzacie odpady to informacje o tym umieszcza się włascie na sprawozdaniu do UM

F4odpowiedz

GOŚĆ

05 lipiec 2016 o 14:06


Witam, mam pytanie czy sprawozdania półroczne do gmin skaładamy już na nowych wzorach?

F4odpowiedz

GOŚĆ

06 lipiec 2016 o 08:32


tak - dokladnie pólroczne do gmin trzeba już składać na nowych wzorach

F4odpowiedz

GOŚĆ

08 lipiec 2016 o 08:25


W nowym sprawozdaniu zerowym o odebranych odpadach jest w działach II, III, IV informacja o wpisaniu w ostatniej kolumnie danych za cały rok. Czy w takim razie trzeba wysyłać takie sprrawozdanie zerowe za I półrocze i co w tej kolumnie wpisać?

F4odpowiedz

GOŚĆ

08 lipiec 2016 o 08:25


Czy odpady budowlane (grupa 17), które powstały na nieruchomości niezamieszkałej (np. remont sklepu) należy wykazywać, jako odpady komunalne w sprawozdaniu półrocznym składanym do wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Gmina, w krórej należy złożyć sprawozdanie przejęła obowiazek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale te odpady właściciele przekazuja na podstawie odrębnych umów (gmina odbiera tylko odpady zmieszane, segregowane i biodegradowalne).

F4odpowiedz

GOŚĆ

08 lipiec 2016 o 08:25


W nowych sprawozdaniach o odebranych odpadach jest w przypisach m.in. 12, 13) przed niektórymi kodami odpadów przedrostek ex. Jeżeli na naszych KPO przekazywanych odbiorcy nie ma tego przed kodem np. 200199  to trzeba uwzględnić ten odpad w sprawozdaniu i wtedy wpisać z tym przedrostkiem czy bez?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter