Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdanie komunalne

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

GOŚĆ

27 styczeń 2016 o 08:22


Może Pani umieścić na sprawozdaniu w dziale II 15 Mg. Odpady nieprzeznaczone do składowania może Pani magazynować przez 3 lata więc równie dobrze mogłaby Pani przekazać je do RIPOK w 2018 (zakładam że odpad został odebrany w 2015 r.). Ważne jest żeby, w przypadku kontroli,  miała Pani informacje kiedy te odpady zostały odebrane i że nie wzięły się z powietrza (np. wpis na karcie ewidencji).

F4odpowiedz

GOŚĆ

16 luty 2016 o 13:04


Witam, nasza gmina nie objeła systemem wywozu podmiotów gospodarczych. Mamy z tymi firmami odrębnie zawarte umowy. Czy mamy obowiązek składania sprawozdania do gminy z tych odebranych odpadów komunalnych i czy musimy osiągać poziomy odzysku i recyklingu w takim przypadku? Chyba nie możemy zmusić firmy, bo również z nami zawarła umowy na odbieranie odpadów selektywnych ( a wtedy nie osiągamy tych poziomów) ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

18 luty 2016 o 08:30


Witam,przekazywaliśmy zebrane od mieszkańców odpady o kodzie 150102 podmiotowi, który je segregował i przekazywał dalej. Z końcem roku przestał prowadzić działalność. Od początku roku nie moge uzyskać informacji na jaką instalację zostały one oddane, ponieważ właściciel twierdzi, że nie prowadzi działalności i nie wskaże mi podmiotu, któremu je przekazali. Moje pytanie brzmi: jak mam zrobić sprawozdanie (chodzi o dział II, gdzie należy wskazać instalację, do której trafiły odpady)? Czy sa jakieś przepisy, które obligują ten podmiot, mimo zaprzestania działalności do udzielenia mi takiej informacji? 

F4odpowiedz

GOŚĆ

22 luty 2016 o 08:56


Musicie składać sprawozdanie półroczne do gmin odnośnie masy odebranych odpadów komunalnych. W rozpatrywanym przypadku możecie przekazać te odpady do instalacji posiadającej status RIPOK znajdującej się w obrębie regionu gospodarowania odpadami komunalnymi ,z którego te odpady zostały odebrane. Jeśli odbieracie odpad zmieszany i przekazujecie go do RIPOK to RIPOK ma obowiązek udzielić wam informacji jakie frakcje odpadów zostały wysortowane oraz jakiej metodzie odzysku lub recyklingu zostały poddane. Na tej podstawie możecie obliczyć osiągnięty poziom odzysku i recyklingu.

F4odpowiedz

GOŚĆ

22 luty 2016 o 08:57


niestetyUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obliguje do przekazania danych wyłącznie RIPOK.Ustawa nie wspomina o innych instalacjach. Także ustawa o odpadach nie zawiera żadnych zapisów w tym zakresie.

F4odpowiedz

GOŚĆ

22 luty 2016 o 14:09


Dzień dobry, gmina chce nas ukarać za to, że nie wykazaliśmy w sprawozdaniu osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu z odebranych odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych. Czy jest podstawa prawna, że możemy zmusić firmy do zawarcia umowy na odbieranie odpadów segregowanych ? ( firmy mogą chyba zawrzeć umowę na odbiór segregowanych z innym odbiorcą). My mamy jedynie zawarte umowy na odbiór odpadów niesegregowanych, ponieważ gmina nie objęła firm przetargiem.

F4odpowiedz

GOŚĆ

23 luty 2016 o 11:35


Witam, proszę mi poradzić odnośnie sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mamy w gminie jeden nieobjęty systemem podmiot, tj. nadleśnictwo, które raz w roku organizuje sprzatanie terenów leśnych, na odbiór zebranych odpadó komunalnych zawierają umowę zlecenie z przedsiębiorstwem, które świadczy usługi na tetenie naszej gminy. Teraz firma w sprawozdaniu ujmuje nam te odpady ze zlecenia, gmina natomiast nie ma na to karty przekazania odpadu. Proszę mi powiedzieć czy te odpady ze zlecenia powinny być ujęte w ww. sprawozdaniu?

F4odpowiedz

GOŚĆ

16 styczeń 2016 o 11:52


Współczynnik Us określa jaką część selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji faktycznie stanowią odpady ulegające biodegradacji... Różni się on w zależności od odebranego kodu odpadu. Jeśli w obliczeniach trzeba uwzględnić kilka z wymienionych kodów odpadów, najodpowiedniejszym wydaje się być obliczenie średniej ważonej masy odpadów o określonym kodzie i ich współczynników.

F4odpowiedz

GOŚĆ

15 styczeń 2016 o 09:14


Witam, w obliczeniach do sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych stosuje się wzór, gdzie jest określenie "Us-udział odpadów ulegających biodegradacjiw w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji......" Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Są też podane liczby dla poszczególnych kodów. Same liczby bez wielkości, czy chodzi o procenty ?

F4odpowiedz

GOŚĆ

24 czerwiec 2016 o 08:20


Witam, słyszałam, że nowe wzory sprawozdań o odebranych odpadach nie sa jeszcze zatwierdzone, ale mimo tego są obowiązujące. Gdzie można pobrać taki druk (w tutejszych zakładkach go nie ma) ?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter