Tome baner 1240x200 odpady help

Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2023

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej za IV kwartał 2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Podstawa prawna: art 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

 

15styczeń2023

Instalacje komunalne (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze roku poprzedniego,
- gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały poprzedni rok.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

30styczeń2023

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za IV kwartał 2022 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za IV kwartał 2022 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

31styczeń2023

Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2022.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia 2023 r. 

 

Sprawozdanie należy złożyć poprzez BDO:https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9na ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31styczeń2023

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za IV kwartał 2022 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

31styczeń2023

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z tego obowiązku, jeżeli wysokość obliczonych środków nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym. W takim przypadku należy złożyć marszałkowi województwa zaświaczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis. Takie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem BDO.

 

 

 

31styczeń2023

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - do 31 stycznia.
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

31styczeń2023

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości rocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2022

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia 2023 r. 

 

Sprawozdanie należy złożyć poprzez BDO:https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9n ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31styczeń2023

Podmioty zbierające odpady komunalne

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające odpady komunalne za rok 2022. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia 2023 r. 

 

 

Sprawozdanie należy złożyć poprzez BDO:https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9nb ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz art. 20 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

31styczeń2023

Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

Formularz: brak.

28luty2023

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy (emisje do powietrza)

Złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE za 2022 r.

Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE: https://krajowabaza.kobize.pl/

Formularz: brak.

28luty2023

Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (od 2019 r.)

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Podstawa prawna: art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Opłata uiszczana jest bez wezwania na wskazany rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu.

Wysokość opłaty:

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców),

  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

28luty2023

Podmioty przywożące, wywożące, stosujące itd. substancje kontrolowane (klimatyzacja i chłodzenie)

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). 

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) składa ten, kto:

  • przywozi SZWO lub FGC,

  • wywozi SZWO lub FGC,

  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC,

  • wywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzeń, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,

  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Sprawozdanie należy składać poprzez system BDS:https://dbbds.ichp.pl/

Formularz: brak.

28luty2023

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy.

Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz obowiązujący od 2019 r. dostępny jest w serwisie ISAP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000818

Formularz obowiązujący od 2019 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział "ZSEiE – zakład przetwarzania")

01marzec2023

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Przekazanie wyników prowadzonych pomiarów, ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym w roku poprzednim. 

Przekazywane do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna: art. 304 ust.1 pkt 1  - Prawo Wodne

15marzec2023

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Złożenie wniosku o zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej za brak realizacji obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu przez:

- wprowadzającego małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,

- wprowadzającego wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć marszałkowi województwa:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,

- informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dokumenty składa sie za pomocą rejestru BDO.

Podstawa prawna: art. 76 z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

15marzec2023

Wprowadzający baterie i akumulatory

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku baterii i akumulatorów, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne (do 1 marca) lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (do 15 marca), opłatę która wynosi 0,03 zł/kg masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów  w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 37, ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

 

15marzec2023

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć marszałkowi województwa:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,

- informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dokumenty powinny być przesyłane za pośrednictwem rejestru BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: art. 36 z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

15marzec2023

Wytwórca, zbierający i przetwarzający odpady; wytwórca komunalnych osadów ściekowych, prowadzący stację demontażu pojazdów, prowadzący strzępiarkę, zbierający ZSEiE, zakłada przetwarzania ZSEiE, prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE, zbierający zużyte baterie i akumulatory, zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów

Złożenie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Wzór: brak

15marzec2023

Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych; wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel

Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Wzór: brak

15marzec2023

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Formularz - brak.

15marzec2023

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 75  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz - brak.

 

15marzec2023

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązane do złożenia sprawozdania o:

1) wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy,

2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu;

3) osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto.

 

Sprawozdanie składane jest do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Wzór: brak

15marzec2023

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz - brak.

15marzec2023

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 

 

 

 

Newsletter