Baner eko soft 2023 bdo

Polska ma największe problemy z odpadami

Large przepenionykosz 220x2800

Komisja Europejska opublikowała raport, według którego Polska jest wśród tych państw Unii Europejskiej, które mają największe problemy z właściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Według sporządzonego dokumentu, obejmującego wszystkie kraje członkowskie, w wielu z nich, wciąż najbardziej powszechną metodą zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich składowanie, pomimo, że dostępnych jest wiele lepszych rozwiązań oraz istnieje możliwość ich sfinansowania z funduszy strukturalnych. Największym problemem w Polsce są dzikie wysypiska, na których składuje się stare opony, telewizory, meble i odpady budowlane.

Unia oceniała wszystkie kraje i sporządziła ranking

KE na podstawie 18 kryteriów oceniła 27 państw członkowskich w takich obszarach jak osiągane poziomy recyklingu, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów. W ten sposób stworzono tabelę na szczycie, której uplasowały się kraje, które najlepiej radzą sobie z odpadami. Są to: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia oraz Szwecja. W dolnej części umiejscowiły się państwa, które mają największe zaległości do nadrobienia. Są to Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja. Wśród stwierdzonych uchybień wymieniono nieskuteczną lub nieistniejącą politykę przeciwdziałania powstawaniu odpadów, brak zachęt do ograniczania składowania odpadów na składowiskach a także nieodpowiednią infrastrukturę na potrzeby gospodarowania odpadami.

Liderzy właściwego gospodarowania odpadami - Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja posiadają kompleksowe systemy zbierania odpadów, dobrze rozwinięte systemy recyklingu, wystarczającą zdolność przetwarzania odpadów, osiągają dobre wyniki w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji, na składowiska trafia mniej niż 5 proc. ich odpadów, zaś w ramach swojej polityki gospodarowania odpadami z dużym powodzeniem łączą instrumenty prawne, administracyjne i gospodarcze.

Sporządzony przez KE raport ma być pomocny przy przygotowaniu planów działania

Plany te mają upowszechniać najlepsze praktyki oraz wskazywać indywidualnie każdemu krajowi możliwe sposoby usprawnienia gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu narzędzi gospodarczych, prawnych i administracyjnych oraz unijnych funduszy strukturalnych.

KE planuje kłaść większy nacisk na realizowanie celów unijnej polityki w zakresie gospodarowania odpadami. Inwestowanie unijnych środków w projekty z zakresu gospodarowania odpadami będzie odbywać się tylko wtedy, kiedy wcześniej będą spełnione określone warunki, m.in. wtedy, gdy zostaną już opracowane zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oraz hierarchią postępowania z odpadami plany gospodarowania odpadami. Za najlepsze rozwiązanie uważa się zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ich ponowne wykorzystanie i recykling, dalej - ich spalanie z odzyskiwaniem energii, natomiast najgorszym sposobem jest składowanie lub spalanie odpadów bez odzyskiwania energii.

 

Źródło : www.akademiaodpadowa.pl,

zdjęcie - sxc.hu

Newsletter