Baner eko soft 2023 bdo

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Large odpady

W dniu 8 września w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Ustawa wprowadza  wiele istotnych zmian z punktu widzenia firm działających w branży gospodarki odpadami i nie tylko. Najważniejsze z nich przedstawiliśmy poniżej:

1) W ustawie o odpadach:

a) Wydłużono do 3 lat dopuszczalny czas magazynowania odpadów. Należy pamiętać, że okres ten nie dotyczy odpadów przeznaczonych do składowania - zgodnie z art. 25 ust. 5 magazynowanie takich odpadów nie może przekroczyć 1 roku.

b) Dodano zapis umożliwiający WIOŚ próbne zalogowanie się do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania / składowania odpadów, w przypadku obowiązku prowadzenia go online. Termin próbnego zalogowania powinien być uzgodniony z podmiotem, którego dotyczy weryfikacja.

c) Wyłączono z obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli , miejsca magazynowania odpadów niepalnych, niebędących odpadami niebezpiecznymi.

d) Wskazano, że w przypadku negatywnego postanowienia pokontrolnego WIOŚ (kontrola dotycząca uzyskania/zmiany zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów) właściwy organ (marszałek, starosta)  może odmówić wydania decyzji - dotychczas był on do tego zobligowany ("właściwy organ odmawia wydania zezwolenia").

e) Skrócono termin na rozpoczęcie działalności objętej zezwoleniem (z dwóch lat do jednego roku). Jeżeli podmiot nie rozpocznie działalności objętej zezwoleniem w ciągu roku od uprawomocnienia decyzji – zezwolenie wygasa.

f) Uchylono zapis mówiący o tym, że maksymalna łączna masa wszystkich odpadów zbieranych magazynowanych w tym samym czasie (chwilowa) nie może przekroczyć maksymalnej masy łącznej magazynowanych w ciągu rok.

g) Zmieniono przepisy karne dotyczące:

- przekazywania odpadów podmiotom nieposiadającym wymaganych decyzji lub wpisu do BDO,

- prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym.

Powyższe przewinienia do tej pory zagrożone były karą grzywny. Po zmianie będą one uwzględnione w art. 194, czyli zagrożone administracyjną karą pieniężną od 1 000 do 1 000 000 zł. Oznacza to, że te kary będą się też wliczały do sumy 150 000 zł kar z art. 194 w ciągu 10 lat wykazywanej w oświadczeniach o niekaralności.

h) Obniżono dolną granicę administracyjnej kary pieniężnej z art. 194 ust.3 – będzie ona wynosić od  1 000 do 1 000 000 zł (dotychczas od 5 000 zł). Kara ta dotyczy m.in. prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru, magazynowania odpadów niezgodnie z wymaganiami, nieprowadzenia monitoringu itd.

i) Obniżono dolną granicę administracyjnej kary pieniężnej z art. 194 ust. 4 – kara za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Będzie ona wynosić nie mniej niż 1000 zł (dotychczas  10 000 zł) i nie może przekroczyć  1 000 000 zł. Wysokość kary nie będzie już naliczana na podstawie wzoru, ale z uwzględnieniem m.in. ilości i właściwości odpadów oraz okoliczności naruszenia.

j) Uchylono art. 194a – wymierzenie kary w wysokości dwukrotności kwoty określonej w ust. 4 i 5, w przypadku wymierzenia jej po raz drugi i kolejny.

k) Uchylono załącznik nr 6 zawierający wzór do obliczania administracyjnej kary pieniężnej. Wysokość kary z art. 194 dotyczącej zbierania lub przetwarzania odpadów bez zezwolenia oraz gospodarowania niezgodnie z posiadanym zezwoleniem ma uwzględniać „ilość i właściwości odpadów, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki określone w art. 199”.  

2) W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a) Wykreślono zapis umożliwiający dobrowolne przystąpienie do systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Od tej chwili, w przypadku przyjęcia przez gminę uchwały obejmującej nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy) gminnym systemem, będą Państwo mieli 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały na przesłanie oświadczenia o wyłączeniu z systemu, wraz z kopią umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot.

b) Wprowadzono maksymalną stawkę opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku ustalania ich na podstawie zużycia wody - będzie to 7,8% przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe, czyli maksymalnie 149,68 zł (na podstawie danych za 2020 r.).

c) Podwyższono maksymalną stawkę za odbiór odpadów (z nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem) - dotyczy ona worków lub pojemników o pojemności 120 l i wynosi 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek (czyli 24,95 zł). Za worki/pojemniki o innej pojemności – opłatę ustala się proporcjonalnie. Może to skutkować zwiększeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych (w przypadku objęcia firmy gminnym systemem) – poprzednia opłata, po przeliczeniu, wynosiła 19,19 zł za worek 120 L lub 61,41 zł za pojemnik 1100 l.

d) Doprecyzowano, że karze grzywny podlega również przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotom niewpisanym do rejestru działalności regulowanej.

e) Doprecyzowano zapis zawarty w art. 9xaa - kary za brak/nierzetelne sprawozdanie dla podmiotu zbierającego odpady komunalne. Dotychczas zapis dotyczył wyłącznie podmiotów zbierających odpady frakcji PMTS.

f) Zmieniono zapis w art. 9oa – sprawozdanie prowadzącego instalację komunalną powinno zawierać informacje na temat odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu zostały poddane odpady. Dotychczas zapis ten dotyczył jedynie frakcji PMTS.

 

Link do ustawy: 

https://odpady-help.pl/prawo/56

Zdjęcie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1648

Newsletter