Baner eko soft 2023 bdo

Projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)

Large aktualnosc rop

W czwartek, 5.08.2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw tzw. Projekt ustawy ROP (UC81). Projekt zakłada wprowadzenie zapowiadanego od dawna systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w skrócie: ROP. Zapisy projektu obejmują podmioty wprowadzające opakowania, czyli udostępniające po raz pierwszy na rynku polskim opakowania lub produkty w opakowaniach.

Podsumowanie  najważniejszych założeń projektu przedstawiamy poniżej:

- organizacje odpowiedzialności producentów – zastępujące dotychczasowe organizacje odzysku opakowań. W porównaniu z obecnymi wymaganiami takie podmioty będą musiały dodatkowo posiadać zezwolenie wydawane przez ministra właściwego ds. klimatu, a także zwiększyć kapitał zakładowy do 5 000 000 zł. Zgodnie z projektem będą mogły one prowadzić wyłącznie działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, w tym recyklingiem tych odpadów;  

- możliwość podpisywania porozumienia przez organizację samorządu gospodarczego wyłącznie z Ministrem właściwym ds. klimatu;

- nowe definicje, m.in. opakowanie przeznaczone dla gospodarstw domowych, tworzywo sztuczne ulegające biodegradacji, detergent do użytku domowego;

- dodanie pojęcia „producent” - podmiot zagraniczny sprzedający produkty w opakowaniach na terytorium Polski. Będą oni mieli możliwość wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela, który przejmie ich obowiązki (oraz związanych z nimi wprowadzających produkty w opakowaniach) - wprowadzający produkty w opakowaniach mogą wykonywać obowiązki, o których mowa w projekcie samodzielnie (wymaga zatwierdzenia przez Ministra ds. klimatu) bądź za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów albo tzw. porozumienia (w przypadku opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych) – na zawarcie umowy z organizacją/porozumieniem wprowadzający ma miesiąc od dnia uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach;

- pojawi się obowiązek umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów,

- podział strumienia opakowań na konsumenckie oraz pozostałe (np. z dystrybucji czy przemysłu), co pociąga za sobą odmienne obowiązki m.in. w zakresie rozliczania recyklingu, uiszczania opłat, sprawozdawczości,

- wprowadzenie nowej, dodatkowej opłaty opakowaniowej (maks. 2zł/kg opakowania), którą będą objęci wprowadzający produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Opłata ma pokryć koszty zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie ona wnoszona raz na miesiąc na odrębny rachunek marszałka województwa. Następnie marszałkowie województw będą przekazywać opłatę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki z NFOŚiGW zostaną rozdysponowane na rzecz gmin, w zależności m.in. od wyników danej gminy w zakresie recyklingu i liczby mieszkańców. Dokładne stawki opłat opakowaniowych zostaną określone w rozporządzeniu – mogą się one różnić m.in. ze względu na m.in. rodzaj opakowania, zawartość recyklatu czy możliwości recyklingu.

- opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych będą objęte dotychczasową opłatą produktową oraz dodatkowo opłatą opakowaniową, a pozostałe opakowania tylko opłatą produktową;

- zwolnienie toreb z biodegradowalnych tworzyw sztucznych z obowiązku pobierania opłaty recyklingowej;

- nowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych dla wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o poj. do 3 litrów;

- nowy zakres obowiązkowej ewidencji opakowań, tj. z podziałem na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania, dodanie informacji o udziale materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach, a także wskazywanie informacji o wysokości wnoszonej opłaty opakowaniowej;

- nowe obowiązki dla prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – m.in. przekazywanie do IOŚ-PIB informacji na temat ilości odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi (z systemu gminnego oraz pozostałych);

- zmiana zasad wystawiania dokumentów DPR i EDPR – dokumenty będą wystawiane przez dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego na wniosek podmiotu prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych;

- sporządzenie dokumentów DPR i EDPR ma poprzedzać kontrola wnioskodawcy, prowadzona w celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Kontrolę ma przeprowadzić weryfikator środowiskowy wybrany przez wnioskodawcę. Zastępuje ona dotychczasowe audyty zewnętrzne prowadzone u takich podmiotów, przy czym dotyczyć ona będzie wszystkich prowadzących recykling (nie tylko przekraczających 400 Mg/rok);

- audyt zewnętrzny w organizacjach odpowiedzialności producentów oraz u podmiotów wykonujących ustawowe obowiązki samodzielnie – termin: do 30 czerwca.

Z treścią projektu można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/projekty/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter