Baner eko soft 2023 bdo

Rzecznik MŚP pyta - odpad komunalny z firmy

Large rzecznik m%c5%9ap adam abramowicz fot 2

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek przedsiębiorcy, skarżącego się na rozbieżną praktykę Urzędów Marszałkowskich, dotyczącą klasyfikacji oleju posmażalniczego, pochodzącego z restauracji, piekarni lub cukierni, jako odpadu komunalnego. Wnioskodawca prowadził działalność polegającą na odbieraniu zużytego oleju kuchennego od prowadzących restauracje, cukiernie lub piekarnie i jego zdaniem ilość odpadów wytwarzana przez każdy z podmiotów, od którego on je odbiera, jest tak znaczna, że odpady te nie powinny być uznane za odpady podobne ze względu na swój charakter do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a więc nie mieszczą się w granicach definicji odpadu komunalnego. Uznanie tych odpadów za odpady komunalne wiązałoby się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę je odbierającego wpisu do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w gminie, na której terenie zamierza on odbierać takie odpady. Uzyskanie takiego wpisu jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W odpowiedzi Ministerstwa Klimatu stwierdzono, że zużyte oleje jadalne, powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać za odpady komunalne, co oznacza, że odpady te mogą zostać przekazane do zagospodarowania w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Zarazem w odpowiedzi zastrzeżono, że za ostateczną klasyfikację odpadów odpowiada zawsze wytwórca odpadów oraz że niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, a w szczególności nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Link do odpowiedzi:

https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/Ministerstwo-Klimatu-Rzecznik-MSP-olej-posmazalniczy2.pdf

Należy zwrócić uwagę, że powyższa interpretacja jest sprzeczna z odpowiedzią z 05.12.2018 r. na interpelację poselską wydaną przez ten sam organ.

W odpowiedzi na interpelację napisano:

Jak wspomniano, odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych nie będące następstwem sfery bytowania pracowników, tj. odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, nie są uznawane za odpady komunalne i nie podlegają gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczy to szeroko rozumianych odpadów z makulatury, w tym opakowań, które mimo składu podobnego do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, nie mogą być odbierane i zagospodarowywane z funduszy przeznaczonych na finansowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dodatkowo warto podkreślić, że od grudnia 2018 ustawowa definicja odpadu komunalnego nie uległa zmianie.

Link do pisma:

https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB77JWA/%24FILE/i27695-o1.pdf

Można zadać pytanie jak przedsiębiorcy z branży gospodarki odpadami mają funkcjonować w tak przeregulowanym systemie prawnym, w którym samo ministerstwo będące autorem zapisów ustawowych nie potrafi ich jednoznacznie zinterpretować?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodatkowo chce wprowadzić administracyjną karę pieniężną od 1 000  do 1 000 000 zł za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Błędna klasyfikacja odpadu wynikająca ze sprzecznych interpretacji narazi przedsiębiorców na otrzymanie powyższej kary, jeśli zostanie dopisana do ustawy o odpadach.

 

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zdjęcie: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Newsletter