Baner eko soft 2023 bdo

Bieżące projekty ustaw i rozporządzeń

Large zmiany w prawie odpady
Ostatnio pojawiły się nowe projekty aktów prawnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które związane są z branżą ochrony środowiska, zwłaszcza z gospodarką odpadami. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych projektów ustaw i rozporządzeń.
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (UC58), który zawiera m.in. obniżenie kar za niezłożenie sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów (tzw. PRTR).
 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 723) dotyczy m.in. zmiany poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a także przesunięcia wprowadzenia do systemu BDO zaświadczeń m.in. DPO i DPR.
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43) zawierający m.in. aktualizację definicji odpadów komunalnych, dodanie rozdziału dotyczącego odpadów budowlano-rozbiórkowych oraz informacji o związanych z nimi zwolnieniach z ewidencji odpadów, wprowadzenie pojęcia krajowego planu zapobiegania powstawaniu odpadów (KPZPO).
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (UD33) obejmuje m.in. utworzenie karty ewidencji obrotu odpadami, wprowadzania danych z faktur dotyczących gospodarowania odpadami do systemu BDO.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, który dotyczy m.in. wskazania kolorów pojemników na selektywnie zbierane frakcje odpadów.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych zawiera m.in. wytyczne dotyczące badania stosowanych osadów ściekowych.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów obejmujący m.in. doprecyzowanie wymagań dotyczących monitoringu oraz dokumentacji składowiska.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji dotyczy m.in. konieczność wykonania pomiarów wstępnych w przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych obejmuje m.in. określenie frakcji powstających w procesie, wymagań dotyczących prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania.
https://www.odpady-help.pl/projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-mechaniczno-biologicznego-przetwarzania-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych
 
 
Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter