Baner eko soft 2023 bdo

Gość

21 sierpień 2018 o 14:32Dzień dobry,Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi,że uzyskanie decyzji jest wymagane dla planowanych:- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoZgodnie z art. 72. ust. 1 uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane przed uzyskaniem wielu decyzji, z których najczęstsze w przedsiębiorstwie są:- decyzje o pozwoleniu na budowę 
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- pozwolenia wodnoprawnego

- zgłoszenia budowy

- wykonania robót budowlanych

- zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanegoCzy w sytuacjach w których dany obiekt (budynek):a) istniejący zostaje zaopatrzony w instalację wymienioną w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (np.  instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok )

b) istniejący obiekt zostaje zaopatrzony w instalację powodującą przekroczenie minimalnych wartości kwalifikujących przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko (  np.  instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok)i nie ma przesłanek ku temu aby ubiegać się o decyzje lub dokonywać zgłoszeń opisanych powyżej (bo instalacja jest wprowadzana do istniejących, już użytkowanych obiektów), należy mimo wszystko składać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w momencie oddania do użytku tej instalacji znajdującej się w istniejącym obiekcie zgłaszać ten fakt do organu inspekcjo ochrony środowiska ?Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

F4odpowiedz

Gość

24 sierpień 2018 o 09:59

Jeśli nie będziesz potrzebował żadnych z decyzji o których
mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku to nie jest Ci
potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Tylko weź pod uwagę, że
jeśli będzie Ci potrzebne np. pozwolenie wodnoprawne, to decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach będzie wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Proponuje jeszcze upewnić się w gminie, jak interpretują taką
zmianę.

F4odpowiedz

Gość

10 maj 2024 o 08:31

Czy dla inwestycji w postaci modernizacji systemu wentylacji dla instalacji zawsze znacząco oddziaływującej na środowisko będzie konieczne przeprowadzenie OOŚ? Sama inwestycja nie zmieni klasyfikacji instalacji.

F4odpowiedz

Gość

07 czerwiec 2024 o 09:06

Dzień dobry. Czy remont drogi o długości pow. 1 km wymaga decyzji środowiskowej? Jest to droga asfaltowa i na niej będzie wylana nowa warstwa asfaltu. Czy tylko budowa nowej drogi wymaga takiej decyzji?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter