Baner eko soft 2023 bdo

Wznowienie postępowań administracyjnych i inne zmiany w gospodarce odpadami

Large large document 428333 1920

W piątek, tj.: 15.05.2020 r., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875).

Wprowadzone zmiany objęły m.in. wznowienie biegu terminów postępowań administracyjnych, sposób prowadzenia ewidencji w systemie BDO,  przesunięcie terminów sprawozdawczych, a także terminy obowiązywania decyzji.

WZNOWIENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Zgodnie z art. 46 pkt. 20 ww. ustawy uchylone zostają art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.: Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Zawieszały one bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, a także terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Uchylenie tych artykułów powoduje rozpoczęcie (lub wznowienie) biegu powyższych terminów w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (weszła w życie 16 maja).

EWIDENCJA

Nowa ustawa w art. 26 wprowadza zniesienie obowiązku wprowadzania ewidencji papierowej (prowadzonej w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) do systemu BDO. Przepis ten nie dotyczy prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Podkreślono, że podmioty oczekujące na wpis do rejestru BDO mogą stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ustawa zmienia terminy składania następujących sprawozdań:

  • rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r.  - przesunięcie do 31 października 2020 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r. (art. 26),
  • sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019 - przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. (art. 7),
  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019 - przesunięcie do 11 września 2020 r. (art. 26)

DECYZJE

Z uwagi na utrudnienia związane z prowadzeniem postępowań o zmianę decyzji (m.in. brak możliwości prowadzania kontroli, czy ograniczona liczba pracowników prowadzących postępowania) w ustawie pojawił się  zapis dotyczący przedłużenia terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami. Zgodnie z nim jeżeli podmiot:

  • uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
  • złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

Także pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają przedłużone do czasu rozpoznania sprawy (o ile podmiot złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego przedłużenie).

PRAWO WODNE

Zmiany dotyczą właścicieli ujęć, gdzie nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej i dotyczą obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka.

Ponadto zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych  oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

 

Z treścią ustawy można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/prawo/54

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter