Banner luty 2023 v2

Terminy sprawozdawcze za 2019 r. po zmianach

Large business 2651346 960 720
 

Terminy sprawozdawcze za 2019 r. po zmianach

Z uwagi na przesunięcie terminów składania części sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, poniżej przedstawiamy spis najbardziej popularnych sprawozdań za 2019 r. wraz z adresatami oraz terminem ich złożenia.

 

STYCZEŃ

1. Nieczystości ciekłe
Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2019 r. - do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta


LUTY
1. Raport do KOBiZE
Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – do 29 lutego
Dotyczy podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza wymienione w załączniku do Ustawy z dn. 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Adresat: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

2. Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO
Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) - do 29 lutego
Dotyczy m.in. podmiotów, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji (np. warsztaty samochodowe) urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach.
Adresat: Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK)


MARZEC

1. Zwolnienie z opłaty produktowej

Podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach w ilości poniżej 1 Mg opakowań / rok, czy wprowadzające baterie lub akumulatory w ilościach określonych w art. 4a ustawy o bateriach i akumulatorach mogą skorzystać ze zwolnienia z realizacji nałożonych na nie obowiązków związanych z wprowadzeniem ww. elementów na rynek w drodze pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz szczegółowe informacje w tym zakresie - do 15 marca

Adresat: urząd marszałkowski


2. Opłaty środowiskowe
Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do 31 marca
Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub/i składują odpady.
Adresat: urząd marszałkowski
Opłat nie wnosi się, jeśli roczna wysokość z tytułu korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia wykazu.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Przedsiębiorcy nadal mają obowiązek naliczania opłat środowiskowych, ale poniżej tej kwoty nie muszą wysyłać sprawozdania.

3. PRTR
Sprawozdanie PRTR - do 31 marca
Dotyczy podmiotów prowadzących instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.
Adresat: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)


KWIECIEŃ

1. Nieczystości ciekłe
Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za I kwartał 2020 r. - do 30 kwietnia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

 

CZERWIEC

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150):

1. Odbiór odpadów komunalnych
Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2019 r. (standardowy termin sprawozdawczy – 31 stycznia) – wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca

Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta poprzez system BDO.
Przypominamy, że podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej gminy, który nie odbierał odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy w danym roku sprawozdawczym składa do wójta / burmistrza / prezydenta miasta tzw. sprawozdanie zerowe.


2. Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK
Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (standardowy termin sprawozdawczy – 31 stycznia) – wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta poprzez system BDO.

 

3. Zbieranie odpadów komunalnych

Sprawozdanie o zebranych odpadach papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ze strumienia odpadów komunalnych (standardowy termin sprawozdawczy – 31 stycznia) – wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta poprzez system BDO.

Przypominamy, że podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, które potencjalnie mogą mieć charakter komunalnych (np. odpady z grup 15, 16, 17, 20), ale nie zbierał odpadów komunalnych w danym roku składa do wójta / burmistrza / prezydenta miasta tzw. sprawozdanie zerowe.


4. Odpady wytwarzane, zbierane oraz przetwarzane (w tym zbieranie ZSEiE, baterii i akumulatorów)
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (standardowy termin sprawozdawczy – 15 marca) – wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca
Dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady w tym prowadzących stacje demontażu pojazdów, prowadzących strzępiarkę, zbierających ZSEiE, zakładów przetwarzania ZSEiE, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE, zbierających zużyte baterie i akumulatory, zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, wytwórców komunalnych osadów ściekowych.
Adresat: urząd marszałkowski poprzez system BDO.

5. Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opłata recyklingowa
Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi  (standardowy termin sprawozdawczy – 15 marca) – wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca
Dotyczy podmiotów, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek; które stanowią jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych; wprowadzają na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub są autoryzowanymi przedstawicielami.
Adresat: urząd marszałkowski poprzez system BDO.

 

Więcej informacji nt. sprawozdań można znaleźć w zakładce „Kalendarz specjalisty”: https://odpady-help.pl/kalendarz

 

Opracowanie: własne

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter