Baner eko soft 2023 bdo

Sprawozdania jeszcze później – kolejny projekt zmiany terminów sprawozdawczych

Large large papers 3819540 1920

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zawiera szereg kolejnych zmian podyktowanych stanem epidemii.

Zmiany mają objąć m.in. ewidencję i sprawozdawczość w systemie BDO oraz terminy obowiązywania decyzji.

 

EWIDENCJA

W projekcie zaproponowano zniesienie obowiązku wprowadzania ewidencji papierowej (prowadzonej w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) do systemu BDO. Przepis ten nie ma dotyczyć prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Podkreślono, że podmioty oczekujące na wpis do rejestru BDO mogą stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zmiana ustawy ma dopuścić:

  • przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.
  • przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. terminu składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,
  • przesunięcie do 11 września 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

 

DECYZJE

Z uwagi na utrudnienia związane z prowadzeniem postępowań o zmianę decyzji (m.in. brak możliwości prowadzania kontroli, czy ograniczona liczba pracowników prowadzących postępowania) w projekcie ustawy pojawił się  także zapis dotyczący przedłużenia terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami. Zgodnie z projektem zmiany ustawy jeżeli podmiot:

  • uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
  • złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

 

Także pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają przedłużone do czasu rozpoznania sprawy (o ile podmiot złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego przedłużenie).

 

W większości zapisy projektowanej ustawy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

 

Z treścią projektu można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/projekty/projekt-z-dnia-28-04-2020-r-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter