Praktyczne porady - KATEGORIE / Nowa ustawa o odpadach 2013 - najważniejsze zmiany

Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22

Decyzje na wytwarzanie odpadów w świetle ustawy z 2013

 

 

Istotną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) jest zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

 

Uwaga !!

 

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013) wygasają:

 

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

- informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

 

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane:

 

  • złożenie „Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami”,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

 

W nowej ustawie o odpadach, zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184).

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów, tylko i wyłącznie w instalacjach:

 

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub

2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Instalacja rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję;--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.


  Powrót  

Bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera, a dowiesz się:


v co się zmienia w przepisach,
v o nowych jak i projektowanych aktach prawnych,
v co Twoja firma musi wdrożyć w wyniku zmienianego prawa,
v o terminach, w jakich należy składać sprawozdania, raporty oraz uiszczać opłaty,
v o wielu ciekawych informacjach branżowych.

Zapisz się podając e-mail: