Praktyczne porady - KATEGORIE / Nowa ustawa o odpadach 2013 - najważniejsze zmiany

Wpis z: 2013-01-22
Modyfikowany: 2013-01-22

Nowe procesy odzysku i unieszkodliwiania

Zgodnie z załącznikami do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) obowiązuje następujący podział:

 

Procesy odzysku i recyklingu

 

Symbol

Procesy odzysku

R1

Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2

Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4

Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5

Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8

Odzysk składników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10

Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska

R11

Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 10

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11

R13

Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

 

Uwaga !!

Przepisy wspólnotowe nie przewidują procesów odzysku odpadów w procesie R14 i R15. Dotychczasowe procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12.

 

Procesy unieszkodliwiania

 

Symbol

Procesy unieszkodliwiania

D1

Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)

D2

Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)

D3

Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)

D4

Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach poletkach osadowych lub lagunach itd.)

D5

Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)

D6

Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów

D7

Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz

D8

Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12

D9

Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)

D10

Przekształcanie termiczne na lądzie

D11

Przekształcanie termiczne na morzu

D12

Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)

D13

Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek

z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12

D14

Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 - D13

D15

Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w

pozycjach D 1 – D 14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy

odpadów)--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.


  Powrót  

Bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera, a dowiesz się:


v co się zmienia w przepisach,
v o nowych jak i projektowanych aktach prawnych,
v co Twoja firma musi wdrożyć w wyniku zmienianego prawa,
v o terminach, w jakich należy składać sprawozdania, raporty oraz uiszczać opłaty,
v o wielu ciekawych informacjach branżowych.

Zapisz się podając e-mail: